Welcome to DivineFlaver

VIDEOS | SCHOLASRHIPS | FOREIGN | MIXTAPES

LIKE TO UPLOAD YOUR SONG? CLICK HERE!

                 

Rebecca Malope – Ulahlekile

Posted by: || Categories: Music


 

Batsogile Lovederia Malope (born June 30, 1968) known professionally as Dr Rebecca Malope, is a multi-award-winning South African gospel singer.

Rebecca Malope released this track she titled Ulahlekile .

Use the link below to stream and download Ulahlekile by Rebecca Malope.

Download Music Here

Lyrics For Ulahlekile  by Rebecca Malope

Mntanami ngibhala lencwadi
Ngenhliziyo ebuhlungu
Mhlawumbe uzothi umuyithola
Ngizobe ngingasekho Laph’emlabeni
Isiphelile iminyaka elishumi
Wena uhambile
Wang’shiya nalengane zakho ezithathu
Wawucabangeni welahlekile? Wawucabangeni?
Mina angeke ngiyimele

Angeke
Amandla asephelile
Wemtanami
(Olusizi, olungaka)
Wawucabangeni na?
Welahlekile!!!
Ohh mntanami
Nazi lezingane ngihlezi nazo

Ngihlezi nazo kulomkhukhu owasishiya kuwo
Wona lona onethayo uma imvula ina!
Zithamba kunye nami mntanami
Zikhala kunye nami
Zihlupheka kunye nami
Omakhelwane bangihleka kunye nazo
Ngisho lezingane zakho owangishiya nazo iminyaka elishumi eyadlula
Lezizingane eziphuma okhalweni lwakho

Izingane lezi eziphuma emathunjini akho
Izingane lezi ezi zelwe nguwe mntanami
Lezizingane ezingabazi obaba bazo kuze kube yinamhlanje
Yizona eziyongivala amehlo
Yizona futhi ezizobonisa umfundisi izambatho zami zasenkonzweni
Yizona ezizobonisa umfundisi amathikithi ami okweshumi
Ohh mntanami okungizwisa ubuhlungu kakhulu yilona wentombazanyane

Ngoba usekhulile
Futhi usewabonile namalanga akhe
Akanawo ngisho amabhulukwana angaphansi
Ugqoka amabhulukwana omfowabo omncane
Akanalutho
Ohh akanalutho mntanami
Futhi angangidalela nengozi
Ohh mntanami buye’khaya
Buya uzoqoqa ihlazo lwakho

Futhi ubuwazi ukuthi mina angiphilile kahle
Nezinhlungu zomzimba zihlasele ngamandla
Ohhho nelanga selingishonele mntanami
Mhlawumbe uzothi muthola lencwadi mina ng’zobe sengigcwatshiwe
Uzoboniswa yizona lezingane ithuna lami
Ohh mntanami bengingafuni ukukubhalela incwadi
Bengifuna ukuthi sikhulume umlomo nomlomo

Ohh ngizothi mangiqeda ukubhala lencwadi besengiphuza
Amaphilisi ami ezinhlungu khona ngizokwazi ukuthola ubuthongo mntanami
Ohhh mntanami into engiyithandazelayo
Ukuthi uNkulunkulu akubheke lawukhona
Akuphephise
Angazi noma mntanami unabanye abantwana na?
Kazi la ukhona unezinye izingane na?
Oh ungaphinde ungilethele iy’ngane ezingenabo obaba.

Engikuthandazelayo nje mntanami Ukuthi uNkulunkulu akugcine
Akugcine akuphephise
Ubuye uzobona iy’ngane zakho.
Kazi ngabe mntanami usazikhumbula izimfundiso zami na?
Ngabe usawakhumbula amagama ami
Ney’thembiso owazenza kimi usazikhumbula na?
 


UPLOAD YOUR SONG HERE


 

Leave a comment

Enter Your Name (Optional)

Enter Comment Below
ABOUT US |  CONTACT US |  CONTENT REMOVAL(DMCA) | DISCLAIMER |  TERMS OF USE |  PRIVACY POLICY |  REQUEST SONG
Theme by DivineFlaver
Copyright © 2024 DivineFlaver.com All Rights Reserved