Welcome to DivineFlaver

VIDEOS | SCHOLASRHIPS | FOREIGN | MIXTAPES

LIKE TO UPLOAD YOUR SONG? CLICK HERE!

                 

Rebecca Malope – isandla

Posted by: || Categories: Music


 

Download this track from Rebecca Malope which she titled Isandla.

Use the link below to stream and download Isandla by Rebecca Malope.

Download Music Here

Lyrics For Isandla by Rebecca Malope

Jehovah Nkulukulu wami
Ngizisondeza phambi kwebuso bakho
Ngigucile ngamadolo ngibheke phansi
Ngizifihla ubuso bami nje ngiswabile nkosi
Ngiswabiswa imisebendzi yezandla zethu

Ngiswabiswa ububi izandla zethu ezibendza mihla yonke
Namhlanje nkos’yami yasemazulwini
Ngigucile ngyakuthandaza
Ngiyacela baba ngivumele ngikhulume nomuntu
Ngivumele somandla ngikhulume nesidalwa sakho
Namhlanje ngenze umbhuli wesandla
Ohh ungangenzi umahluleli nkos’yami
Ngenze umbhuli wesandla baba ungiphe amehlo omoya

Ohh mfowethu bheka isandla sakho
Namhlanje sivule usbhekisise
Ubone ukungcola nokuswabisa kwaso
Izolo lokhu besakha ngenhlonipho nothando olumangalisayo
Lapho sibambe khona sibamba kucine
Siduduza futhi sijabulisa
Ukufudumala kwaso kulalisa ngisho nosana oluncane
Namhlanje abazali bethu balele emathuneni
Ngenca yezandla zethu

Amakhaya ezihlobo nabangani avalwe ngamahlathi
Ngenca yezandla zethu
Isandla sala umuntu asithandaza
Aguce ngamadolo asincenga
Athi yooo, ungangibulali
Kodwa sona isandla sochubeka sihlabe kucitheke igazi
Sala ngisho ingane encane imemeza
Ngezwane ithi uyangilimaza
Kodwa sona sochubeka sihlabe kucitheke igazi

Isandla syakubhambhatha sikufudumeze
Uzwe imizwa yomzimba igijima
Sibuye sikwenzele ukudla sikufakele ushevu
Ufe uphele wonke umndeni
Namhlanje izandla zethu sishiye ishoshwa
Zashiya neyintandane
Imizi eminingi ikhala ibhungane ngenca yezandla zethu
Ngabe kwenzenjani ngezandla zethu
Mzalwane wami bheka izandla zakho, usbhekisise

Ngabe izandla zeciniso na
Ngabe isandla sakho isandla senyembezi na
Ngabe izandla zegazi na
Ngabe siyakha noma siyabhidliza na
Uthi u Davide indodana ka Nkulukulu
Oh ngyacela nkosi ngiwele ezandleni zakho
Ngingaweli ezandleni zomuntu
Ngoba isandla somuntu syasabekha Nkosi

Sidinga uncedo
Sidinga insindiso bawo
Oh Bawo hawukela izandla zethu
Faka uzwelo ezandleni zomuntu
Ngegama lenkosi yethu uJesu Krestu
Ngicela uthando ezandleni zomuntu
Faka inhlonipho ezandleni zomuntu
Oh! Nkos’yami asikuthumi baba
Syakucela nkosi

Nceda izandla zethu
Ngegama lenkosi yethu uJesu Krestu
Baba syakuthandaza
Sincede baba
Amen
Siyafa siyaphela sonke, sonke emhlabeni
Uh mas’khulume, mas’khulume
Mas’khulume 


UPLOAD YOUR SONG HERE


 

Leave a comment

Enter Your Name (Optional)

Enter Comment Below
ABOUT US |  CONTACT US |  CONTENT REMOVAL(DMCA) | DISCLAIMER |  TERMS OF USE |  PRIVACY POLICY |  REQUEST SONG
Theme by DivineFlaver
Copyright © 2024 DivineFlaver.com All Rights Reserved