Welcome to DivineFlaver

VIDEOS | SCHOLASRHIPS | FOREIGN | MIXTAPES

LIKE TO UPLOAD YOUR SONG? CLICK HERE!

                 

Sarkodie ft. Kuami Eugene – Happy day

Posted by: || Categories: Music


 

Get this Song From Sarkodie which he titled Happy Day.it is a niece song that worth listening in which he featured kuami eugene.use the link below to stream and download Happy day by sarkodie ft.kuami eugene.

Download Music Here

Lyrics for happy day by sarkodie

Ha now
Another one
What else ha
Yeah

It’s a beautiful brand new day
Ma sendi nyankopon WhatsApp woe readi obe reply Tuesday
Medaso tse nkwa mu ah menwu yi die dah be the taste of grace
Ose me sobolo na menom no obe no Ace of Space
Me nhyira no I for create some space cos e get some weight borga ma weni gye
Omoa omo fi se sika mba won sam dano yia ka ma omontse

Se yesum nyame bia nimpa bia ntsumi nye ne mbeye twe ma men twe
Wo bↄ mpaye wie ah niɜ aka ne die kↄda na adenkye
Nana nyame se menhyira ne si gya soa ma ase nhye na mepe kanzo
Everybody give glory Yesu eh wo do me ehh meni nↄↄni
Father why me see your baby ntsi odo ben nie
Joy joy joy
I dey give you praise oh bra oh bra oh bra ooh
Joy joy joy

You deserve all the glory bra oh bra oh bra ooh
You know I used to put the blame on God
Na me maame tↄn folse but still ah nan mepre Tom Ford
Afei na mehu nia onyame aye ama me no I for try comport
Cos madamfo ah na oye dada bee ne maame nene papa wobi ende oton jot
Owia adiɜ mayɜ kyene wↄ port Makai mede gya ah emu ohye na egu aban so
But mpanyinifoc nso ka asem bi se onipa dasɜni bia ho wↄ nan nso
Nye se mene aban no wↄ wentwi wentwi

Na se dumsor ba ye na me ka yia inflation koraa so mebↄↄso
Ntsi ndɜ sɜ meda kaniam na menba bɜkↄ skuul free dia ɜnie metu kye mamo
Monfa mebone nkyeme nana toa so
Everybody give glory Yesu eh wo do me ehh meni nↄↄni
Father why me see your baby ntsi odo bɜn nie
Joy joy joy
I dey give you praise oh bra oh bra oh bra ooh
Joy joy joy

You deserve all the glory bra oh bra oh bra ooh
Charley bu nkoto dwe na kↄ mpaebom
Ebia na bibi wↄ hoa wopese onyame sisa wↄ wabrabom
Obra neye skuu ah anka onupka nka woaka wↄ syto
Forgetti nipa no adↄye bi na wobe ye ah yia yɜno wↄ odom
Omo pese yɜdamu dekↄ owuom buh omo nnim diɜ ewom cos yebe paape
Na ya starti edi asa bone nkum assase

Twa wonaase na woa paasi negativity call ba na woa cuti
Awuo na emba ohema dawgi to wadwen mu na kↄda nyame be sorti
Nia yehowa ahyehye da wenim n masa se weni bↄso paa one time wo be shocki
Ye kuye da nasu ye wu
You see the vibe adey control
And now the blessings dey flow yeah, oh ooh
Thank you meradi Yesu
Se woamba mu diaa mɜnda nhwɜ menua baamo
Thank you meradi Yesu

Se woamba mu diaa mɜnda nhwɜ menua baamo
Rock star
Joy joy joy
I dey give you praise oh bra oh bra oh bra ooh
The battle is still the Lord’s
Joy joy joy
You deserve all the glory bra oh bra oh bra ooh 


UPLOAD YOUR SONG HERE


 

Leave a comment

Enter Your Name (Optional)

Enter Comment Below
ABOUT US |  CONTACT US |  CONTENT REMOVAL(DMCA) | DISCLAIMER |  TERMS OF USE |  PRIVACY POLICY |  REQUEST SONG
Theme by DivineFlaver
Copyright © 2024 DivineFlaver.com All Rights Reserved